Strona główna >> Stopka box I » Polityka prywatno¶ci
      sortuj: nazwa | cena | producent             z     

Polityka prywatno¶ci kinderplanet24.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie s± całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe s± przetwarzane wył±cznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłe¶ zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Prosimy, aby¶ pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystaj±c z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe s± u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z nasz± polityk± prywatno¶ci pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w kinderplanet24.pl

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych 

kinderplanet24.pl

Administratorem danych osobowych kinderplanet24.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

kinderplanet24.pl  "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy

Podwalna 9

58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-10-06-048 Regon: 891087590

 

 

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie kinderplanet24.pl który znajduje się w księdze numer ….......

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocze¶nie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w kinderplanet24.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniaj± skuteczn± ochronę Twoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należ±:

 

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, maj± tylko ci pracownicy kinderplanet24.pl którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityk± bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowi±zania zobowi±zuj±ce ich do ochrony.

C. System IT kinderplanet24.plspełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano ¶rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj±ce ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre¶lonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urz±dzenia i systemy informatyczne służ±ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowi±zków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

  1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w kinderplanet24.pl dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

 

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwo¶ć weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub poprosić administratora o usunięcie danych z kinderplanet24.pl

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia póĽniej dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam póĽniej do zaadresowania przesyłki;

  3. 3. e-mail – niezbędny do logowania do zabawkiprogresywne.pl i komunikacji zwi±zanej z korzystaniem zzabawkiprogresywne.pl;

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoĽników),

  5. rejestruj±c się, zostaniesz także zapytany o date urodzenia ale pole to nie jest obowi±zkowe

 

 

Dane podane w trakcie rejestracji s± przetwarzane wył±cznie przez zabawkiprogresywne.pl i nie s± wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów czę¶ciowo pobierane s± automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji zwi±zanej z realizacj± zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoĽników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoĽników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia s± przetwarzane przez kinderplanet24.pl<


sortuj: nazwa | cena | producent             z     
sklepy internetowe