Strona główna >> Stopka box I » Regulamin
      sortuj: nazwa | cena | producent             z     

Regulamin Kinderplanet24.pl z dnia 12.02.2015


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – Jest to osoba fizyczna, prawna jak i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, w trackie wykonania zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kinderplanet24.pl;
4. Sklep internetowy  – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.kinderplanet24.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na towary;
5. Towar – produkty umieszczone w serwisie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy. a Klientem sklepu, zawierana z kupnem produktu za pomocą serwisu internetowego;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli zakupu produktu przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz ilość Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:  http://www.kinderplanet24.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kinderplanet24.pl, prowadzony jest przez firmę "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy, ul. Podwalna 9, 58-200 Dzierżoniów wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy numerem KRS  NIP
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania internetowej rezerwacji towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
2.5. Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu pod adresem www.kinderplanet24.pl należy używać zaktualizowanych wersji przeglądarek internetowych, korzystając z dowolego systemu operacyjnego. Oprogramowanie został zoptymalizowany do poprawnego działania dla większości popularnych przeglądarek www:
a) Chrome,
b) Safari,
c) Opera,
d) Firefox,
e) Internet Explorer od wersji 7.
Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z skryptów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
2.6. W celu korzystania z serwisu inetnetowego www.kinderplanet.pl Klient ma obowiązek we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska Komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firmą "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na witrynie głównej sklepu www.kinderplanet24.pl
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania w ramach Sklepu internetowego jest rejestracja na witrynie.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie forumlarza rejestracyjnego i akceptacja regulaminu, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kinderplanet24.pl  i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy . Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbioru osobistego. Koszty dostawy oraz szczegółowe informacje na temat form dostawy znajdują się pod adresem wysyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki znajdują się pod adresem wysyłki.                                                                                                                      

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kinderplanet24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 10 1140 2017 0000 4702 1289 3562,
b) płatnością w systemie eCard.pl (lista współpracujących banków znajduje się na stronie http://www.ecard.pl/eprzelewy.htm),
c) zapłata kartą płatniczą     w systemie eCard.pl, który dokonuje autoryzacji w systemach kart płatniczych Visa, MasterCard, oraz American Express. Karta kredytowa zostanie obciążona po złożeniu zamówienia, w momencie zakończenia płatności,
d) za pobraniem (gotówką przy odbiorze paczki od kuriera),
e) płatnością w systemie PayPal.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy przez firmę "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy                                            

7.1. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy. może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli zamówiony Towar z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy niezwłocznie powiadomi Klienta o tym i zwróci wszelkie dokonane płatności.

Odstąpienie od umowy przez Klienta

7.2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
a) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klient weszła w posiadanie zamówionych Towarów.
b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi Klient poinformować firmę "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy, ul. Podwalna 9, 58-200 Dzierżoniów lub pocztą elektroniczną na adres biuro@melrys.pl
c) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
f) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Skutki odstąpienia od umowy:

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy  została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7.4. Zwrotu płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.5. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie firmie "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy  lub firmie kurierskiej  towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował  firmie "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy ponosi koszty zwrotu towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z towarów w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@melrys.pl. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy, ul. Podwalna 9, 58-200 Dzierżoniów, mailowo pod adres biuro@melrys.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Ochrona danych osobowych:

1.     Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, firma "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy, ul. Podwalna 9, 58-200 Dzierżoniów.

2.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

3.    Usługodawca w celu realizacji zamówienia zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), adres poczty elektronicznej, nick, telefon kontaktowy, adres do doręczeń towaru, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.

4.     Przekazanie danych wymienionych w ust. 3 jest dobrowolne, lecz konieczne w cele realizacji zamówienia lub rejestracji konta.

5.    Wszelkie inne dane niż określone w ust. 3 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

6.    Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, w szczególności promocji oraz przesyłania przez Sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

7.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

8.     Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.

9.    Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy     a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy      a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy "MELRYS" S.C.  C.M. Melscy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


sortuj: nazwa | cena | producent             z     
sklepy internetowe